Αμαλιάδα: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας

Με 34 θέματα συνεδριάζει στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, σήμερα στις εφτά το απόγευμα στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο στην Αμαλιάδα.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:
1.    Ψήφιση σχεδίου Α' φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, βάσει της εισήγησης της εκτελεστικής επιτροπής, σύμφωνα με το Π.Δ
89/11 (ΦΕΚ 213/29.9.11 τ. Α'), σε συνδυασμό με τα άρθρα 63 παρ. β' και 76 παρ.2α του
Ν. 3852/10.

Θέματα Προεδρείου ΔΣ:
2.    Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων τής μειοψηφίας τού Δημοτικού Συμβουλίου ως μέλη τής Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις τού Ν. 3584/07 (ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο) κατ' αναλογική ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 74 τουν Ν. 3852/10 περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-Απενεργοποίηση της υπ'αριθμ. 479/11 ΑΔΣ.
3.    Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών-αιγιαλών.
4.    Έγκριση της υπ'αριθμ. 80/11 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με θέμα "Εγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ'.
5.    Έγκριση της υπ'αριθμ. 1/12 απόφασης της ΔΗΚΕΗ με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας.

Θέματα Διοικητικών Υπηρεσιών:
^ (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαχαρόπουλος Β.).
6.    Επικαιροποίηση μνημονίων-συμφώνων συνεργασίας με ΑΜΚΕ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.
7.    Προγραμματισμός πρόσληψης ναυαγοσωστών.

Θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαχαρόπουλος Β.).
8.    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, βάσει της υπ'αριθμ. 1527/19.1.12 εισήγησης του Τμήματος εσόδων & Περιουσίας.
9.    Επί ενστάσεως κ. Σιαψάλη Νικόλαου σχετικά με επιβολή προστίμου (σχετική η αριθμ.
505/2011 Α.Δ.Σ).
10.    Απαλλαγή από πρόστιμο που αφορά υπαίθρια διαφήμιση (σχετική η αριθμ. 465/2011
Α.Δ.Σ).
11.    Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ έτους 2005 Δ.Κ Αμαλιάδας, βάσει
της υπ' αριθμ. 1584/19.01.12 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων

Θέματα Υπηρεσίας Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Πρασίνου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοφόρου).
12.    Υποβολή πρότασης στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για εξαίρεση από την εφαρμογή
πενθήμερης εργασίας και τροποποίηση του ωραρίου εργασίας εργαζομένων στο Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Πρασίνου, κατ'
αναλογία τής υπ'αριθμ. 258/11 ΑΔΣ.

Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών:
13.    Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση οδοποιίας Τ.Κ/ των Δ.Ε Αμαλιάδας.
14.    Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση οδοποιίας Τ.Κ/ των Δ.Ε Πηνείας.
15.    Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση οδοποιίας Δ.Κ Αμαλιάδας.
16.    Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: Μελέτη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης του Δήμου Αμαλιάδας.
17.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και Παράταση προθεσμίας τού έργου: Αγροτική οδοποιία Δ.Δ Σκλίβα [πρ. Δ. Πηνείας] (αρ. μελ. 21/08).
18.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας-Επισκευή-Αναβάθμιση (αρ. μελ. 74/08).
19.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: Οδοποιία- Τεχνικά έργα Τ.Δ Αρχ. Ήλιδας (αρ. μελ. 23/09).
20.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Περιστερίου (αμμοχαλικόστρωση). (αρ. μελ. 33/09).
21.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: Οδοποιία -Τεχνικά έργα Τ.Δ. Κεραμιδιάς(αρ. μελ. 41/09).
22.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Γερακίου(αρ. μελ. 45/09).
23.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: Τσιμεντοστρώσεις παρόδων δρόμων Αμαλιάδας. (αρ. μελ. 48/09).
24.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: Οδοποιία -Τεχνικά έργα Τ.Δ. Δαφνιώτισσας . (αρ. μελ. 50/09).
25.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Χαβαρίου. (αρ. μελ. 53/09).
26.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: Εσωτερική οδοποιία & πεζοδρόμια Τ.Δ. Γερακίου (αρ. μελ. 55/09).
27.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: Συντήρηση δρόμων Τ.Δ Κέντρου (αρ. μελ. 65/09).
28.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: Οδοποιία- Τεχνικά έργα Τ.Δ Καλυβίων Ήλιδας (αρ. μελ. 67/09).
29.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικού Νεκροταφείου. (αρ. μελ. 70/09).
30.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: Οδοποιία -Τεχνικά έργα Τ.Δ. Ροβιάτας. (αρ. μελ. 74/09).
31.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: Ύδρευση Δημοτικού Νεκροταφείου(αρ. μελ. 76/09).
32.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής έργου: Εσωτερική Οδοποιία
Τ.Δ. Σωστίου (αρ. μελ. 77/09).
33.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής έργου: Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων λόγω καιρικών συνθηκών Τ.Δ Περιστερίου (αρ. μελ. 87/09).
34.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Χαβαρίου (αρ. μελ. 45/10).

Πηγή

ilialive.gr

28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε την χρήση αυτών
Περισσότερα Ok Απόρριψη