Νέα συνεδρίαση του ΔΣ Πύργου στις 8/2

Με τα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης που δεν πρόλαβαν να συζητηθούν στην προχθεσινή συνεδρίαση αλλά και άλλα ακόμα, συνεδριάζει εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη 8

Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης αφορούν αποφάσεις για αιτήσεις- υπηρεσίες δημοτών, αποφάσεις έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής έργων καθώς και απόφαση έγκρισης των χειμερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ Ν. Ηλείας.

Τέλος θα συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής προμηθειών καθώς και παραλαβής υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου (Άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2012 [αποτελείται από τρεις Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους ο ένας εξ’ αυτών Πρόεδρος], συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες των παιδιών σταθμών και θα ληφθεί απόφαση για την ανάκληση ή μη αδειών καταστημάτων που έχουν υποπέσει σε παραβάσεις [υγειονομικές, πολεοδομικές κ.α].

Τα θέματα

1.    Λήψη απόφασης  επί των κάτωθι αιτήσεων υπηρεσιών – δημοτών, κατόπιν αποφάσεων της Ε.Π.Ζ:
•    Αίτηση του κ. Μάρκου Κων/νου με την οποία ζητείται η απότμηση πεζοδρομίου έμπροσθεν του μισθωμένου καταστήματος του (πλυντήριο αυτοκινήτων) επί της οδού Πατρών – Πύργου (Π.Ε.Ο) Ο.Τ. 636, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόσβαση των αυτοκινήτων σε αυτό (Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 6/12 απόφασή της εισηγείται θετικά).
•    Αίτηση του κ. Τσίμπρη Αγγελή με την οποία ζητείται  η μονοδρόμηση της οδού Σουλίου, όπου λειτουργεί ο Β΄Παιδικός Σταθμός προς αποφυγή ατυχημάτων (Η Ε.Π.Ζ με την   8/12 απόφασή της, εισηγείται  τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Σουλίου από τη διασταύρωσή της με την οδό Μπελούση, έως τη διασταύρωσή της με την οδό Νικομηδείας και με κατεύθυνση κυκλοφορίας προς την οδό Νικομηδείας).
•    Αίτηση του κ. Νεκταρίου Δημητρίου με την οποία ζητείται η απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός του (Studio Gallerie) και κατά τις ώρες λειτουργίας του, στην οδό Υψηλάντου 12 (Η Ε.Π.Ζ με την υπ’ αριθ. 7/12 απόφασή της εισηγείται αρνητικά).
2.    Εξέταση αιτήσεως του κ. Ζεκυριά Αναστασίου με την οποία ζητείται η μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αλφειούσας του Δήμου Πύργου, ιδιοκτησίας της κας Δημακοπούλου Μαρίας.
3.    Λήψη απόφασης για τον συμψηφισμό υποχρεώσεων και δικαιωμάτων στην ιδιοκτησία της κας Λάγαρη Μαρίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2001 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 1, περιοχής Λαμπετίου Δ.Πύργου.
4.    Λήψη απόφασης για τον συμψηφισμό υποχρεώσεων και δικαιωμάτων στην ιδιοκτησία της κας Καρανικολού Ελένης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2001 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 1, περιοχής Λαμπετίου Δ.Πύργου.
5.    Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό, μεταξύ του Δήμου Πύργου και του κ. Θεόδωρου Μαυρομάτη, καθώς και παραίτηση από τα ένδικα μέσα.  
6.    Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημοτικό Ιατρείο» (πρώην Δ. Ωλένης) με αριθμό μελέτης 338/09, έως 31-03-12.
7.    Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής των κατωτέρω έργων:
•    «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ Ξυλοκέρας» με αριθμό μελέτης 592/05 [οριστική παραλαβή].
•    «Αποδυτήρια γηπέδου Κουτσοχέρας» με αριθμό μελέτης 399/08 [οριστική παραλαβή].
8.    Λήψη απόφασης για τον διακανονισμό οφειλών που αφορούν στα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% των κ.κ:
•    Λαμπρόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη
•    Μπεκίρη Αλεξάνδρας του Σωτηρίου
9.    Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 45,00 € στον Merko Kristo, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
10.    Λήψη απόφασης έγκρισης των χειμερινών δρομολογίων ΚΤΕΛ, κατόπιν του υπ’ αριθ. 248910/17248/29-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.
11.    Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2012 [Ορίζονται τρεις υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους, ο ένας εξ’ αυτών Πρόεδρος. Σε προμήθειες όπου απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Μηχανήματα, οχήματα, Η/Υ, λογισμικά κλπ.)  ορίζονται υπάλληλοι συγκεκριμένης ειδικότητας].
12.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου (Άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2012 [αποτελείται από τρεις Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους ο ένας εξ’ αυτών Πρόεδρος].
13.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων και παραλαβής ανταλλακτικών, ελαστικών και εξαρτημάτων αυτών (Π.Δ 28/80), για το έτος 2012.
14.    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών ή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, εξαιρουμένων του ΕΚΠΟΤΑ, για παροχή υπηρεσιών (αρθρ. 67 του Π.Δ 28/80 και αρθρ. 13 του Ν. 2503/07) για το έτος 2012.  
15.    Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων αυτών ή απευθείας αναθέσεων προμηθειών του Δήμου (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ), για το έτος 2012. (Ορίζονται τρεις (3) Δημοτικοί Υπάλληλοι ο ένας εξ’ αυτών ως Πρόεδρος με τους αναπληρωτές τους. Σε προμήθειες όπου απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Μηχανήματα, οχήματα, Η/Υ, λογισμικά κλπ.) ορίζονται υπάλληλοι συγκεκριμένης ειδικότητας).
16.    Λήψη απόφασης συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ) (Ορίζονται τρεις υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους, ο ένας εξ’ αυτών Πρόεδρος)
17.     Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση του Γυμνασίου – Λυκείου Καράτουλα.
18.    Εξέταση αιτήσεως του κ. Τσώνη Διονυσίου με την οποία ζητείται η λύση της μισθώσεως του χώρου, στη θέση «Γυφτοπάναινα», που είναι εγκατεστημένη η καντίνα του, λόγω συνταξιοδότησής του.
19.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη αδειών καταστημάτων που έχουν υποπέσει σε παραβάσεις [υγειονομικές, πολεοδομικές κ.α].

Πηγή

Δελτίο Τύπου

28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε την χρήση αυτών
Περισσότερα Ok Απόρριψη