Ηλεία: 34 προσλήψεις για τη δακοκτονία

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19
του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄)και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.    Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 6/48/οικ.13999/20-6-2012 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α΄280) Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/29-12-2011 (ΦΕΚ Α΄271)με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων (1.500) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

4.    Την αριθμ. 3295/70232/21-6-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ3Β-9Λ5) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Κατανομή εποχικού προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής – Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς».

5.    Την αριθμ. 6569/67952/14-6-2012 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ πρόσληψης εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού δακοκτονίας.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 42 ημερομίσθια, συνολικού αριθμού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες – 32 παγιδοθέτες και 2 εργάτες αποθήκης, για τους Δήμους Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Πηνειού, Ήλιδας, Πύργου, Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Ζαχάρως και Αρχαίας Ολυμπίας, και τις τοπικές κοινότητες Κάστρο, Κυλλήνη, Κ. Παναγιά, Νεοχώρι, Βαρθολομιό, Μάχου, Δήμητρα, Καλύβια Μυρτουντίων, Λυγιά, Αμαλιάδα, Δουνέικα, Καρδαμάς, Αλποχώρι, Χάβαρι, Δάφνη, Δαφνιώτισσα, Αγ. Γεώργιος, Λαστέικα, Αγ. Ιωάννης, Βυτινέικα, Γρανιτσέικα, Σκουροχώρι, Κατάκολο, Κορακοχώρι, Λεβεντοχώρι, Μυρτιά, Αγ. Ηλίας, Σκαφιδιά, Βούναργο, Ξυλοκέρα, Κορυφή, Φωναϊτικα, Πράσινο, Κατσαρού, Αμπελώνας, Ελαιώνας, Βροχίτσα, Άγιοι Απόστολοι, Μαγούλα, Ώλενα, Σώπι, Καράτουλα, Λάνθι, Μουζάκι, Κουτσοχέρα, Επιτάλιο, Αγρίδι, Ανεμοχώρι, Ράχες, Σαμικό, Πύργος, Κολύρι, Παλαιοβαρβάσαινα, Σαλμώνη, Χελιδόνι, Κρυονέρι, Καυκανιά, Ζαχάρω, Σχίνοι, Κακόβατος, Καλίδονα, Νεοχώρι, Ταξιάρχες, Αρήνη, Ροδινά.


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2.    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

3.    Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. Ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα α) λόγω τεσσάρων (4) τουλάχιστον τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, β) βάσει του Ν. 860/1979 και γ) βάσει του Ν. 3454/2006.

4.    Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας είναι η βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε προγράμματα δακοκτονίας. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργάστηκε σε Πρόγραμμα Δακοκτονίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, η εμπειρία θα προκύπτει από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας.

Η διάρκεια απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού δεν θα υπερβεί τα σαράντα δύο (42) ημερομίσθια, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι 30-11-2012.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Μανωλοπούλου 31 – Διοικητήριο, Πύργος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (τηλ. επικοινωνίας: 2621360108, 110 &109).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στην Υπηρεσία μας, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Πύργου και στις τοπικές εφημερίδες.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Μανωλοπούλου 31 – Διοικητήριο), στο Δήμο Πύργου που έχει έδρα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, στους υπόλοιπους Δήμους και Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Π.Ε. Ηλείας και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας (www.pde.gov.gr). Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης μόνο από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και από το Δήμο Πύργου.

Πηγή

Δελτίο Τύπου Π.Ε. Ηλείας

28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε την χρήση αυτών
Περισσότερα Ok Απόρριψη