LIVE

Αντωνακόπουλος: Πρόταση νόμου για νέο τρόπο διακίνησης και διάθεσης των Αγροτικών προϊόντων

Πρόταση νόμου, υπέβαλε ο Βουλευτής Τάκης Αντωνακόπουλος, με ομάδα Βουλευτών και επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Κο Γρηγόρη Νιώτη. Η πρόταση αφοράνέο τρόπο διακίνησης και διάθεσης των Αγροτικών  προϊόντων.

Σχέδιο Νόμου:

«Ισοδύναμα κοινωνικά μέτρα για την αναλογική μείωση των τιμών και τη λειτουργία του ανταγωνισμού, για την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής, τη διακίνηση και διάθεση των προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και τη διασφάλιση και προώθηση της επιχειρηματικότητας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ελλάδα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι παλαιών και νέων δεσμεύσεων, αλλά και για να βελτιώσει το επίπεδο ζωής και να καταπολεμήσει την ανεργία, χρειάζεται να παράξει νέο πλούτο αξιοποιώντας κάθε παραγωγική δυνατότητα, είτε αυτή συνδέεται με υφιστάμενους παραγωγικούς πόρους και την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, είτε με τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και την αξιοποίηση καινοτομικών δραστηριοτήτων.

Με δεδομένο, όμως, το μέγεθος που έχει η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων (μικρές και μεσαίες), απαιτείται να υπάρξει η καλύτερη δυνατή οργάνωση στον τομέα διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων, μέσα από ένα πρωτοποριακό σύστημα αυτοδιαχείρισης, το οποίο θα διασφαλίζει τη συμμετοχή του παραγωγού στην όλη διαδικασία και θα εμπνέει εμπιστοσύνη, αφού ανά πάσα στιγμή, μέσα από ένα online σύστημα, θα γνωρίζει ο παραγωγός πού βρίσκονται τα προϊόντα του, αν πουλήθηκαν, πού πουλήθηκαν και πόσο πουλήθηκαν, καθώς και αν κατατέθηκε το αντίτιμο της πώλησής τους.

Τα παραπάνω προϋποθέτουν τη θεσμοθέτηση των διαδικασιών που μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσα από μη κερδοσκοπικές εταιρείες αστικού τύπου σε επίπεδο ιστορικής περιφέρειας, αλλά και μια μητρική εταιρεία σε πανελλαδικό επίπεδο για να συντονίζει τις μεταξύ των εταιρειών σχέσεις και συνεργασίες.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω διαδικασίας για την πώληση των παραγόμενων τυποποιημένων και πιστοποιημένων, κατά προτίμηση, προϊόντων κάθε μορφής, θα αναγράφονται στο καταστατικό της εταιρείας αστικού τύπου και θα αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, που σε καμία περίπτωση αυτή καθ’ εαυτή η εταιρεία δεν θα έχει διαχειριστικό ρόλο αλλά μόνο συντονιστικό και διαμεσολαβητικό και θα αρκείται μόνο σε μικρό ποσοστό από την αξία των προϊόντων για κάλυψη ενοικίων, μεταφορικών, εργατικών και πιθανόν εξειδικευμένου προσωπικού εάν το κράτος αδυνατεί να παράξει αυτή τη στήριξη.

Η παρακολούθηση της πώλησης των προϊόντων θα γίνεται με online σύστημα, την ευθύνη διαχείρισης του οποίου θα έχει το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε. έναντι ποσοστιαίας αμοιβής και την οικονομική διαχείριση, ένα τραπεζικό ίδρυμα όπου άμεσα θα κατατίθενται τα χρήματα πώλησης, το οποίο θα διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την παρακολούθηση της διάθεσης των προϊόντων έναντι παρακράτησης των χρημάτων της αξίας των προϊόντων, για ορισμένες ημέρες, πριν αυτά κατατεθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών.

Το online σύστημα και η διαμεσολάβηση της τράπεζας θα παρέχει τη δυνατότητα να εισπράτεται από το ελληνικό δημόσιο το σύνολο των νόμιμων φόρων και η προβλεπόμενη επιστροφή ΦΠΑ στον παραγωγό, σε συνδυασμό με την πλήρη διαφάνεια που θα παρέχει.

Η πώληση των προϊόντων θα γίνεται δια μέσου πωλητών, σε λαϊκές αγορές ή stand, σε πολυσύχναστα σημεία των μεγαλουπόλεων, καταστήματα franchise, με διαδικασίες ηλεκτρονικού εμπορίου, δικτύου ίδιων καταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνεται πρόσφορος.

Η διάθεση των προς πώληση προϊόντων στους πωλητές θα γίνεται με εγγύηση της τράπεζας για το ύψος της αξίας των προϊόντων έναντι προσδιορισμένης προμήθειας ώστε να υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον αλλά και διασφάλιση της κατάθεσης των χρημάτων.


Άρθρο 1

Με πρωτοβουλία του συνόλου ή μέρους των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και καταναλωτικών φορέων κάθε ιστορικής Περιφέρειας, νόμιμα εκπροσωπούμενων, ιδρύονται Εταιρείες Αστικού Τύπου μη κερδοσκοπικού σκοπού.

Η ιδρυτική πρώτη Γενική Συνέλευση των παραπάνω Εταιρειών συγκροτείται μετά από ανοιχτή πρόσκληση στους παραπάνω φορείς, η οποία εγκρίνει σχέδιο καταστατικού και εκλέγει Πρόεδρο και άλλα τέσσερα μέλη στο Δ.Σ.


Άρθρο 2

Οι ιδρυόμενες εταιρείες που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις επτά (7) σε επίπεδο χώρας, μία ανα ιστορική περιφέρεια (Θράκη-Μακεδονία-Ήπειρος, Νησιά Ιονίου-, Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα- Πελοπόννησος - Κρήτη, Νησιά Αιγαίου), δύνανται να συγκροτούν μία μητρική εταιρεία αστικού τύπου μη κερδοσκοπικού σκοπού για συντονισμό και ενίσχυση των συναλλαγών μεταξύ των περιφερειακών εταιρειών.

Άρθρο 3

Μέλη των εταιρειών μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν τυποποιημένα ελληνικά προϊόντα και εί δυνατόν πιστοποιημένα.

Άρθρο 4

Τα προϊόντα που θα διακινούνται πρέπει να παράγονται στην Ελλάδα και θα φέρουν το όνομα της αστικής εταιρείας αλλά και το όνομα του παραγωγού, ιδιώτη ή νομικού προσώπου, καθώς και κάθε στοιχείο που απαιτεί η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ή καταγράφει την ανώτερη ποιότητα του προϊόντος.

Άρθρο 5

Επιτρέπεται η διακίνηση-διάθεση προϊόντων ελληνικής παραγωγής από εταιρείες αστικού τύπου μη κερδοσκοπικού σκοπού δια μέσου πωλητών που θα λειτουργούν για λογαριασμό των μελών της εταιρείας.

Άρθρο 6

Η όλη διαδικασία πληρωμής των παραγωγών, των κρατήσεων για λοιπά έξοδα, των φόρων και άλλων επιβαρύνσεων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο δια μέσου τραπεζικού ιδρύματος, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και ταυτόχρονα μεγιστοποίηση της εμπιστοσύνης των παραγωγών.

Άρθρο 7

Τα μη αναφερόμενα θέματα που υπάρχουν ή θα προκύπτουν από τη νέα αυτή μορφή οργάνωσης, θα επιλύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο καταστατικό της εταιρείας αστικού τύπου.

Άρθρο 8

Η Ελληνική Πολιτεία υποχρεούται για λόγους δημόσιου συμφέροντος να συμβάλλει με κάθε νόμιμο μέσο στην προώθηση αυτού του νέου θεσμού αυτοοργάνωσης των Ελλήνων παραγωγών παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού προς το συμφέρον των καταναλωτών αλλά και των παραγωγών.

Πηγή

Δελτίο Τύπου
Sites του Ομίλου

28ης Οκτωβρίου 1 | Πύργος Ηλείας | Τηλ: 26210 30400 | Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976 869414 | Εμπορικό Τμήμα: 6945 556212 | email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Up & High Media & Productions

ilia live smallCopyright © 2011 Ηλεία Live!.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo

Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.