telesima 755x150 sotiropoulos skoubouri vets

17|01
2020
12:28

Νταβάρης Σταύρος - Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Πύργος

Δήμος Πύργου: Νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο Λ. Αριστειδόπουλος

 « Ορισμός Αντιδημάρχου»

 Ο Δήμαρχος Πύργου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄400, αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Την υπ΄αριθμ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/17-04-2019 Τεύχος Β΄) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’).
 6. Την υπ΄αριθμ. 82( Α.Π. 59633/20-08-2019)  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 7. Τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010).
 9. Το γεγονός ότι στον Δήμο Πύργου μπορούν να οριστούν έως και πέντε (5) Αντιδήμαρχοι
 10. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών  του Δήμου.
 11. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε  τον δημοτικό σύμβουλο Αριστειδόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου , ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας –Πρασίνου-Ανακύκλωσης,  του Δήμου Πύργου, με θητεία από 17-01-2020 μέχρι 17-01-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζοντας σε αυτόν,  καθ’ ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την  εξ’ ολοκλήρου εποπτεία και ευθύνη του σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων.
 2. Την εποπτεία  την ευθύνη  της Καθαριότητας και ειδικότερα:

Ø  Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

Ø  Την εποπτεία και ευθύνη του προσωπικού και όλων των περιουσιακών στοιχείων (οχημάτων κλπ.)  της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Ø  Την ευθύνη για την προετοιμασία υλοποίησης ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης.

 1. Την εποπτεία και ευθύνη του Πρασίνου και ειδικότερα:

Ø  Την εποπτεία και ευθύνη του προσωπικού και όλων των περιουσιακών στοιχείων (οχημάτων κλπ.) του τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Ø  Την εποπτεία και ευθύνη του καλλωπισμού, της καλής εικόνας και της άμεσης αποκατάστασης  φθορών των κοινοχρήστων χώρων , μνημείων, σιντριβανιού , κλπ.

 1. Τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 3. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 4. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι  μέλος  του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου , μετά την πάροδο έξι (6) μηνών  από τον ορισμό του , για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του .

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η πρώτη δήλωση του νέου αντιδημάρχου

"Ευχαριστώ το Δήμαρχο Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλο για την εμπιστοσύνη του. Η τοπική κοινωνία απαιτεί συνεργασίες, συγκλίσεις , διάλογο, αποτέλεσμα, βελτίωση της καθημερινότητας και έργα.

 Με το Δήμαρχο Πύργου μας συνδέουν κοινοί αγώνες και διεκδικήσεις.  Δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε.

Το μήνυμα του Δήμαρχου είναι «χαμηλά το κεφάλι, ψηλά ο πήχης»".


28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.