LIVE

Νταβάρης Σταύρος - Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Πύργος

27|09
2021
07:42

Δήμος Πύργου: Σε δημόσια διαβούλευση στα σενάρια για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Η ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Πύργου, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, διαμόρφωσε τρία εναλλακτικά σενάρια για τη ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της περιοχής.

Ένα σενάριο κινητικότητας προδιαγράφει την προτεραιότητα (ή και τις προτεραιότητες) που θα δοθεί(ούν) στο σχεδιασμό των μέτρων αστικής κινητικότητας. Θα αποτελέσει με άλλα λόγια τον οδηγό στον οποίο θα βασιστεί ο Δήμος για την υλοποίηση μέτρων και την εφαρμογή ρυθμιστικών διατάξεων για τις υποδομές του κοινόχρηστου χώρους της πόλης.

Η φιλοσοφία διαμόρφωσης των σεναρίων αποτελεί συνδυασμό της ανάλυσης των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας της πόλης, της αξιολόγησης των αναγκών και των προβλημάτων του συστήματος που υπαγορεύτηκαν κατά της διάρκεια της 1ης θεματικής διαβούλευσης από τους ίδιους τους φορείς αλλά και της σχετικής εμπειρίας από αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Ο Δήμος Πύργου, μένοντας πιστός στη δέσμευση του για εφαρμογή των συμμετοχικών διαδικασιών σε όλα τα στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ, καλεί τους πολίτες να διατυπώσουν τις απόψεις και τις προτεραιότητές τους, ώστε να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του κατάλληλου σεναρίου.

Αυτό που χρειάζεται από τη μεριά τους, είναι να μπούν στον παρακάτω σύνδεσμο και αφού διαβάσουν και μελετήσουν τα τρία σενάρια και τα βασικά χαρακτηριστικά του καθενός, να επιλέξουν αυτό που θεωρούν καταλληλότερο για τη διαμόρφωση του μελλοντικού συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης.

Το σενάριο θα πρέπει στην ουσία να απαντά στο ερώτημα:

«Πώς φαντάζεστε τις ιδανικές συνθήκες στο Δήμο Πύργου, για την πραγματοποίηση των καθημερινών σας μετακινήσεων»

Σύνδεσμος έρευνας: https://forms.gle/dvig1LUr3dX7cuS47

Η μελέτη

Ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχούς εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ, αποτελεί η ανάπτυξη οράματος, το οποίο θα αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία των Διοικητικών Αρχών, του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων και των πολιτών όσον αφορά την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο σχεδιασμό του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της πόλης.

Για την ανάπτυξη του οράματος για την κινητικότητα του ΣΒΑΚ του Δήμου Πύργου, η ομάδα έργου του αναδόχου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή:

• αφού πραγματοποίησε τις απαιτούμενες έρευνες και αυτοψίες στην πόλη για την ανάλυση του υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας και τον προσδιορισμό των σημαντικότερων προβλημάτων και αδυναμιών του, σε πρώτη φάση διαμόρφωσε τους άξονες στρατηγικής που θα αποτελέσουν τους πυλώνες για την ανάπτυξη του οράματος για την κινητικότητα

• στη συνέχεια, και για την υποστήριξη της διαδικασίας, διοργάνωσε την Α’ θεματική διαβούλευση που είχε ως στόχο οι φορείς που ζουν και δραστηριοποιούνται στην πόλη να επισημάνουν τις αδυναμίες και προβλήματα που αυτοί εντοπίζουν στην πόλη μέσα από την καθημερινή τους λειτουργία και

• τέλος αποδελτίωσε τις κατηγορίες προβλημάτων που αναδείχτηκαν μέσα από τις αναλύσεις και τις διαδικασίες των διαβουλεύσεων – διαδικτυακών και διαδραστικών εργαστηρίων – μεταξύ των οποίων τα κυριότερα αφορούσαν την παντελή έλλειψη υποδομών για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, την επικινδυνότητα αρκετών οδικών τμημάτων λόγω της υψηλής ταχύτητας των Ι.Χ. και της έλλειψης κατάλληλων διαβάσεων, την απουσία κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και τη διαχείριση της στάθμευσης,

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω, διαμορφώθηκε το όραμα του ΣΒΑΚ του Δήμου Πύργου, το οποίο συνοψίζεται στις παρακάτω γραμμές:

meleti1

Η διαδικασία επιλογής έχει δύο βήματα:

1) Παρουσίαση των τριών σεναρίων κινητικότητας - Ο κάθε πολίτης αξιολογεί κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί το εξεταζόμενο σενάριο και τι αποτελέσματα θα επιφέρει η εφαρμογή του

2) Σύγκριση των χαρακτηριστικών των σεναρίων - Ο κάθε πολίτης επιλέγει το ιδανικό σενάριο κατά την άποψη του. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εμπλουτίσει το επιλεχθέν σενάριο με περισσότερα χαρακτηριστικά

meleti2

 Σενάριο Α: Προτεραιότητα στην προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης, δηλαδή των πεζών και των ποδηλάτων, με τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών, προσβάσιμων για όλους, που θα εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες κοινωνικής συμμετοχής και θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής

Το μέγεθος της πόλης του Πύργου σε συνδυασμό με την συγκέντρωση των εμπορικών και διοικητικών χρήσεων γης σε συγκεκριμένη περιοχή θα υποστηρίξει την ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων υποδομών εστιασμένων κυρίως στην προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης. Παράλληλα οι συγκεκριμένες υποδομές θα πρέπει να επεκταθούν και στο σύνολο των γειτονιών της πόλης με αμιγώς οικιστικά χαρακτηριστικά. H πεζή μετακίνηση αναδεικνύεται στον κύριο τρόπο μετακίνησης των κατοίκων.
Η ήπια κινητικότητα για τις μικρές αποστάσεις της πόλης θα υποστηριχθεί με συγκριτικά φθηνά αλλά αποτελεσματικά μέτρα, με στόχο να μετατοπιστούν χρήστες του αυτοκίνητου στο περπάτημα ή την ποδηλασία. Προσαρμοζόμενο καλύτερα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, το εξεταζόμενο σενάριο θα επιχειρήσει να εντάξει μέτρα χαμηλού κόστους που θα συνδυάζονται με άλλες μορφές αστικής ανάπλασης ή υποδομών για μέγιστη αποδοτικότητα. Περαιτέρω τομείς εστίασης είναι:

• Δημιουργία δικτύου πεζοδρομίων σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη σύνδεση των σημείων ενδιαφέροντος του οικισμού και ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων πεζοδρομίων προκειμένου να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και προσβασιμότητας για όλους (πλάτη, οδεύσεις τυφλών, ράμπες)

• Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και προμήθεια αστικού εξοπλισμού κατά μήκος των πεζοδρομίων, όπου το πλάτος το επιτρέπει, που θα βελτιώνουν την ελκυστικότητα αλλά και το αίσθημα ασφαλείας των διαδρομών (οδοφωτισμός, έργα πρασίνου, εξοπλισμός ανάπαυσης)

• Ο χώρος της οδού θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων των περιοχών της πόλης (ήπια κυκλοφορία σε γειτονιές και σχολεία, ευρύχωρα πεζοδρόμια σε εμπορικές περιοχές, ισόρροπη κατανομή σε περιοχές έλλειψης χώρου κ.ά.)

• Συνθήκες προώθησης των ποδηλάτων, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο. - Δημιουργία κατάλληλης υποδομής σε περιοχές με κατάλληλο ανάγλυφο και χρήσεις γης

• Ανάπτυξη διαδρομών αναψυχής

• Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην κυκλοφορία πεζών και ποδηλατιστών

• Αναβάθμιση των διαβάσεων προς όφελος της οδικής ασφάλειας των πεζών (σημειακές επεκτάσεις πεζοδρομίων, υβώσεις, αλλαγή υφής, διαγράμμιση, σήμανση κ.ά.)

• Εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων για την ενημέρωση πεζών και ποδηλατών για τα σημεία ενδιαφέροντος.

• Δημιουργία δημόσιων χώρων στάθμευσης για τα ποδήλατα

• Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των ηλικιακών ομάδων για τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που επιφέρουν στην υγεία η πεζή μετακίνηση και το ποδήλατο, κυρίως όσον αφορά τις εσωτερικές μετακινήσεις

• Προώθηση ήπιων μορφών κινητικότητας μέσω προγραμμάτων επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.

Σενάριο B: Δυναμική ανάπτυξη και διείσδυση μέσων μαζικής μεταφοράς με φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας για την εξυπηρέτηση του συνόλου των μετακινήσεων

Το σενάριο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών (Αστικών Λεωφορείων και ΤΑΞΙ) που να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις μετακινήσεις τόσο εντός του Πύργου, όσο και των γύρω οικισμών και των επισκεπτών. Η δόμηση του συγκεκριμένου συστήματος βασίζεται στην προώθηση των συνδυασμένων μετακινήσεων με οχήματα προσβάσιμα σε όλους και τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συστήματος Δημοσίων Συγκοινωνιών που να ενισχύσει την πολυτροπικότητα.

Η βαρύτητα του σεναρίου δίδεται στις δημόσιες συγκοινωνίες (λεωφορεία και ΤΑΞΙ) οι οποίες μέσω της αύξησης του αριθμού των επιβατών, θα γίνουν οικονομικά πιο βιώσιμες.

Η αναδιάρθρωση του δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών περιλαμβάνει μεταβολές στην κάλυψη και την συχνότητα. Περαιτέρω τομείς εστίασης είναι:

• Ο χώρος της οδού θα διαμορφωθεί για την αποδοτικότερη ένταξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών (στάσεις με κατάλληλο εξοπλισμό, σημεία επιβίβασης – αποβίβασης ΤΑΞΙ, κατάλληλη γεωμετρική διαμόρφωση για την πρόσβαση των οχημάτων, παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο για τη διευκόλυνση διέλευσης των οχημάτων)

• Αναβάθμιση των στάσεων (πληροφόρηση και προσβασιμότητα ΑμεΑ)

• Η σύνδεση των μέσων μεταφοράς υπό την έννοια της διατροπικότητας θα βελτιστοποιηθεί και η χρήση τους θα γίνει πιο ελκυστική (π.χ. σύνδεση αστικής συγκοινωνίας με σταθμό ΚΤΕΛ, σταθμοί Park n Ride, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων).

• Οι πυρήνες επιχειρηματικότητας θα συνδέονται γρήγορα και εύκολα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξίσου και οι πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι.

• Ο στόλος των αστικών λεωφορείων θα πρέπει να αναβαθμιστεί με οχήματα προσβάσιμα σε όλους και που θα χρησιμοποιούν φιλικές μορφές ενέργειας (ηλεκτροκίνηση)

• Ο στόλος των λεωφορείων θα προσαρμοστεί στις ανάγκες τις πόλης (μέγεθος λεωφορείων)

• Βελτίωση της ασφάλειας των μετακινουμένων

• Η χρήση της Δημόσια Συγκοινωνίας (Αστικών Λεωφορείων και ΤΑΞΙ) θα προωθηθεί με μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

• Ανάπτυξη κατάλληλου συστήματος πληροφόρησης των μετακινούμενων για τα διαθέσιμα μέσα (λεωφορεία, ΤΑΞΙ, κοινόχρηστα ποδήλατα κ.τ.λ.). Η πληροφόρηση που μπορεί να επιτυγχάνεται με φυσική σήμανση αλλά και με διαδικτυακά εργαλεία.

Σενάριο Γ: Βελτιστοποίηση της ροής της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας με έξυπνα συστήματα και εφαρμογές οργάνωσης, διαχείρισης και αστυνόμευσης

Το συγκεκριμένο σενάριο θα δίνει έμφαση στην εγκατάσταση μέτρων για τη βελτίωση της ροής των οχημάτων και τη δημιουργία συνθηκών για ταχύτερες μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού μέσω της αύξησης της χωρητικότητας των οδών, τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και στάθμευσης (ενημέρωση, δυναμική δρομολόγηση) και την αποτελεσματική αστυνόμευση του δικτύου.

Το σενάριο Γ αφορά στη βελτιστοποίηση του οδικού δικτύου υπέρ των Ι.Χ. οχημάτων και των οχημάτων εμπορευματικών μεταφορών. Εκτιμά ότι η τεχνολογική πρόοδος θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της κυκλοφορίας και στην χωρητικότητα του συστήματος, με την έκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να προβλέπεται μικρότερη σε σχέση με τα μηχανοκίνητα μέσα του παρελθόντος. Το σενάριο πρόκειται να τονώσει οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με μεταφορικές δραστηριότητες. Περαιτέρω τομείς εστίασης είναι:

• Επέκταση του οδικού δικτύου και διάνοιξη νέων οδών

• Μείωση των σημείων συμφόρησης

• Συντήρηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε κόμβους του οδικού δικτύου, με προτεραιότητα στα μελανά σημεία.

• Βελτίωση της στάθμευσης με υποδομές σε χώρους εκτός οδού (πάρκινγκ)

• Εφαρμογές συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας (Κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας, δυναμική σηματοδότηση, πίνακες μεταβλητών μηνυμάτων κ.α)

• Η ηλεκτροκίνηση θεωρείται ότι θα αυξηθεί στο μέλλον και θα υπάρξουν μέτρα για την υποστήριξη αυτού του είδους «καθαρής μετακίνησης»

• Δράσεις αλλαγής των δημόσιων και βιομηχανικών στόλων οχημάτων

• Μέτρα για την αύξηση της οδικής ασφάλειας μεταξύ των αυτοκίνητων και των ευάλωτων χρηστών της οδού στις διαβάσεις ( πεζοί, ποδηλάτες, κ.ά.).

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα στη σελίδα του δήμου Πύργου

 

Περισσότερα από την κατηγορία

Sites του Ομίλου

Αγ. Κυριακής 4 | Πύργος Ηλείας | Τηλ: 26210 30400 | Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976 869414 | Εμπορικό Τμήμα: 6945 556212 | email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Up & High Media & Productions

ilia live smallCopyright © 2011 Ηλεία Live!.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo

Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.