LIVE

Νταβάρης Σταύρος - Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Πύργος

Ορόσημο Θαλής Φροντιστήριο

09|01
2019
11:05

«Μνημόνια» για την τήρηση του προϋπολογισμού 2019 υπογράφουν τα υπουργεία

«Μνημόνια» για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019 θα συνομολογήσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου το υπουργείο Οικονομικών με όλους τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Αυτό προβλέπει χθεσινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη με την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων της γενικής κυβέρνησης το 2019.

Η εν λόγω απόφαση παρέχει κατευθύνσεις για μια σειρά από ζητήματα που εκτείνονται από τα καθήκοντα των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών των υπουργείων και των λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης, έως για το τι μέλλει γενέσθαι με τα χρήματα που ήταν διαθέσιμα το 2018 για πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου, αλλά δεν απορροφήθηκαν.

Όπως προκύπτει από την απόφαση, στα μνημόνια συνεργασίας που θα συνομολογήσει το υπουργείο Οικονομικών με τα υπουργεία θα ενσωματώνονται οι προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους προκύπτουν πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους.

Ενδεικτικά εφόσον διαπιστωθούν υπερβάσεις άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και δεν έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις, τότε με απόφαση του Διευθυντή Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης θα περικόπτεται ποσό πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες, ίσο με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού.

Ακόμη, εάν διαπιστωθεί απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους για δύο συνεχόμενα τρίμηνα και δεν έχουν ληφθεί οι προβλεπόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις, τότε θα ορίζεται Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών ως αρμόδιος για τους εποπτευόμενους φορείς του εν λόγω υπουργείου.

Η απόφαση του κ. Χουλιαράκη προβλέπει πως οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των υπουργείων στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού και της οικονομικής εποπτείας πρέπει να μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, να προγραμματίζουν τις ανάγκες των φορέων έως το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων, αφού λαμβάνουν πρώτα υπόψη και οι ταμειακές δυνατότητες του Δημοσίου, να προβαίνουν κατά προτεραιότητα σε εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, την αποστολή οικονομικών στοιχείων και σχετικών εκθέσεων εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί.

Προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κατά την εξέταση των αιτημάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ο κ. Χουλιαράκης ζήτησε από τα υπουργεία να προγραμματίζουν τις ενέργειες, ώστε αιτήματα τροποποίησης του προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης να υποβάλλονται, συγκεντρωτικά, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης μέχρι τις 10 εκάστου μηνός και να αφορούν στις προγραμματισμένες ανάγκες του μήνα. Όπως ξεκαθαρίζει η απόφαση, αιτήματα που θα στέλνονται μετά τις 10 κάθε μήνα θα εξετάζονται με τα αιτήματα του μήνα που ακολουθεί.

Μαξιλάρι ασφαλείας

Από την απόφαση του κ. Χουλιαράκη προκύπτει πως συνεχίζεται η «μνημονιακή τακτική» του ΓΛΚ να μην αποδεσμεύει συγκεκριμένο μέρος πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους.

Σύμφωνα με την απόφαση, ποσοστό ίσο με 10% των πιστώσεων του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού για ελαστικές δαπάνες, δεν θα διατίθεται έως την 30η Ιουνίου κάθε οικονομικού έτους, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται, ενώ η διάθεση των πιστώσεων από την 1η Ιουλίου κάθε οικονομικού έτους, θα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει, ούτε αναμένεται σημαντική απόκλιση από τα δεσμευτικά όρια δαπανών και τους δημοσιονομικούς στόχους.

«Η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το ποσοστό αποδέσμευσης των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για το λόγο αυτό είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών», σημειώνεται στην απόφαση.

Στη βάση αυτή, ο κ. Χουλιαράκης αποσαφηνίζει πως όλοι οι φορείς οφείλουν να προγραμματίζουν τις ανάγκες τους έως το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων. Τονίζει δε ότι δεν επιτρέπεται τα ποσά που προβλέπονται για μισθοδοσία προσωπικού να διατεθούν για κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ιδιαίτερα δε, σε καμία περίπτωση δεν θα διατίθενται ποσά για πρόσθετες αποδοχές, αν δεν έχει εξασφαλισθεί η συνολική πληρωμή των τακτικών αποδοχών. Κατόπιν αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν τίθεται θέμα συμπληρωματικής ενίσχυσης του φορέα για καταβολή αποδοχών.

Τα «φέσια» του Δημοσίου

Ειδική αναφορά κάνει η απόφαση για το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, που ολοκληρώθηκε την 31η.12.2018. Όπως αναφέρει, τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2019.

Οι δε αρμόδιες Γενικές Διερευνήσεις Οικονομικών Υπηρεσιών οφείλουν να αποστείλουν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2019 οριστικά στοιχεία για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2019 οφείλουν να αποστείλουν στοιχεία αναφορικά με τις επιστροφές των επιχορηγήσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Στην απόφαση υπογραμμίζεται ότι με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, με ευθύνη των προϊστάμενων οικονομικών υπηρεσιών, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του φορέα άμεσα και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων.

Τέλος, η απόφαση Χουλιαράκη ξεκαθαρίζει πως το 2019 θα συνεχιστεί από το ΓΛΚ η υλοποίηση του προγράμματος επισκόπησης δαπανών (spending review) και θα υπάρξει στενή παρακολούθηση των δράσεων που έχουν συμφωνηθεί κατά τα έτη 2017 και 2018, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των σχετικών εξοικονομήσεων κυρίως στα υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υποδομών και Μεταφορών.

Πηγή: cnn.gr

Google News ilialive.rg

Περισσότερα από την κατηγορία

Sites του Ομίλου

Αγ. Κυριακής 4 | Πύργος Ηλείας | Τηλ: 26210 30400 | Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976 869414 | Εμπορικό Τμήμα: 6945 556212 | email: [email protected]

Up & High Media & Productions

ilia live smallCopyright © 2011 Ηλεία Live!.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo

Mathisis Φροντιστήριο