Geosolution: Διατηρούμε το οικοσύστημα μέσω της κυκλικής οικονομίας

geosolution intro

Από το 2002  στην ιδιόκτητη έκταση 50 στρεμμάτων στην Εφύρα  Ηλείας, πλήρως εναρμονισμένη σε περιβαλλοντικά πρότυπα και με γνώμονα την ευαισθησία για το περιβάλλον, η εταιρεία Geosolution καινοτομεί και δημιουργεί επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα, πλήρως συνυφασμένα στα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για την Geosolution ο κανόνας είναι: Ανακυκλώνω, Επαναχρησιμοποιώ, Εξοικονομώ.

geosolution 5

Παράγει οργανικά εδαφοβελτιωτικά και οργανοχουμικά λιπασμάτα, με τη διαδικασία της κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων και βιομάζας, πιστοποιημένα από τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΔΗΩ). Παρέχει, επίσης, υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, από τις καλλιέργειες και από Ο.Τ.Α. / Δήμους.

Φέρει αδειοδότηση μεταφορέα  και άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο διαχειριστών μη επικίνδυνων αποβλήτων και στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων ως μονάδα παραλαβής, επεξεργασίας και αποθήκευσης  αποβλήτων.

Η Geosolution λύνει το ζήτημα της ορθολογικής αξιοποίησης και διάθεσης των οργανικών υπολειμμάτων των καλλιεργειών (π.χ. εκκοκιστήρια βάμβακος), των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία βιομηχανιών επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών (συσκευαστήρια, ελαιοτριβεία, κ.α), των υπολειμμάτων οινοποιίας και ζυθοποιίας, καθώς και εκείνων από τη βιομηχανία ξύλου αλλά και των τοπικών δήμων (κλαδέματα, υπολείμματα φύλλων κ.τ.λ.), χορηγώντας την απαραίτητη βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων προς επεξεργασία, με δήλωση και καταγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

geosolution 3

Η Geosolution προσφέρει οικονομική και σύμφωνη με την νομοθεσία λύση, στην διαχείριση των οργανικών υπολειμμάτων, τα οποία συλλέγονται και μεταφέρονται στην αδειοδοτημένη μονάδα τους, παρέχει στους συνεργάτες της ασφάλεια, διατηρεί το οικοσύστημα καθαρό,  καθώς αποθέτει τα απόβλητα όπως ορίζει η περιβαλλοντική νομοθεσία.

Διαχειρίζεται και επεξεργάζεται με ορθολογικό τρόπο τα  οργανικά απόβλητα, με σκοπό την κομποστοποίηση και την παραγωγή οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών προϊόντων (κομπόστ), στο πρότυπο της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εταιρεία είναι πλέον σε θέση να πραγματοποιεί και ενδοκοινοτικές συναλλαγές, έχοντας ήδη κάνει «άνοιγμα» στην αγορά της Κύπρου.

geosolution 6

Τι είναι κυκλική οικονομία

H κυκλική οικονομία αποτελεί εκείνο το πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης το οποίο στοχεύει να αποτελέσει την ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια απάντηση σε μια σειρά πιεστικών προκλήσεων, με σημαντικότερες την κλιματική κρίση, την αλόγιστη χρήση των υπαρχουσών πλουτοπαραγωγικών πηγών, την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και την καταστροφή των οικοσυστημάτων. Το κυκλικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και στην εν γένει προστασία των οικοσυστημάτων, μέσω της σχεδίασης και παραγωγής πράσινων προϊόντων, της αύξησης του χρόνου ζωής τους στο πλαίσιο της οικονομίας, της ορθής ανακύκλωσής τους και της επαναχρησιμοποίησης των πρώτων υλών που ανακτώνται για τη δημιουργία νέων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.
Έτσι, οι προμηθευτές των πρώτων υλών για τη δημιουργία του προϊόντος, πολύ συχνά είναι και οι τελικοί καταναλωτές του.

Τι είναι η κομποστοποίηση;

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια οργανική και οικολογική ουσία, το κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό. Είναι ένας άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης των οργανικών αποβλήτων.

Γιατί κομποστοποίηση;

Οι λόγοι που επιβάλλουν την κομποστοποίηση ως βασική μέθοδο για τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων έχουν να κάνουν με το τρίπτυχο Περιβάλλον-Κοινωνία-Οικονομία.
1. Επειδή οι ανάγκες των ελληνικών εδαφών σε οργανική ουσία είναι τεράστιες, λόγω της πολύ χαμηλής περιεκτικότητας (1%). Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανική ουσία είναι 7-8% και κάνουν κομποστοποίηση για να την ανεβάσουν σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα.
2. Επειδή το 35% των ελληνικών εδαφών κινδυνεύουν να ερημοποιηθούν.
3. Επειδή με την εκτεταμένη χρήση του κομπόστ αντιμετωπίζεται η εντεινόμενη διάβρωση των εδαφών και καταστέλλονται πολλά φυτοπαθογόνα του εδάφους.
4. Επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των διαθέσιμων υδάτων και ιδιαίτερα εξοικονόμησης του, με την εφαρμογή της χρήσης του κομπόστ στη γεωργία.
5. Επειδή μειώνονται οι εκπομπές του CO2 και οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.
6. Επειδή είναι ασύγκριτα η πλέον οικονομική μέθοδος τελικής διαχείρισης των οργανικών υλικών.
7. Επειδή έχει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή και συναίνεση.
8. Επειδή είναι η πλέον φιλική προς στο περιβάλλον.
9. Επειδή πρώτα συζητάς και εφαρμόζεις τις οικονομικότερες και καλύτερες επιλογές και μετά κοιτάς εάν υπάρχει ανάγκη για τις ακριβές και δύσκολες.
10. Επειδή κάποιος πρέπει να τη θέσει και στην ελληνική κοινωνία.

geosolution 4

Επιστημονική υποστήριξη

Η Geosolution μπαίνοντας δυναμικά στην αειφορική διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία, έχει σαν όραμα να πρωτοπορήσει και στην ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, που θα βελτιώνουν συνεχώς την τεχνογνωσία της, τόσο στην διαδικασία της κομποστοποίησης, παραγωγής προϊόντων κομπόστ και υγρών λιπασμάτων, όσο και στην επιστημονική εφαρμογή τους στις συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες.

Στο πλαίσιο αυό, υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας & Θρέψης Φυτών του Τμήματος Γεωπονίας, με στόχους:

• Ολιστικές λύσεις συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης σε όλο το φάσμα των μη επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.
• Εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής σε όλη τη διαδικασία κομποστοποίησης, που οδηγούν στην παραγωγή οργανικού κομπόστ με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και ωφέλιμους μικροοργανισμούς.
• Παραγωγή εξειδικευμένων οργανικών εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων, εμπλουτισμένων με πρόσθετα ανόργανα και οργανικά στοιχεία, χουμικά και φουλβικά οξέα, ένζυμα, βιοδιεγέρτες και ωφέλιμους φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς και συμβιωτικούς μύκητες.
• Ολιστικές λύσεις   για την ενίσχυση των καλλιεργειών με φυσικά οργανικά εδαφοβελτιωτικά, εξαιρετικά αποτελεσματικά για την θρέψη των φυτών και για το οικοσύστημα, εξασφαλίζοντας άριστες αποδόσεις και υψηλή οργανοληπτική αξία στα παραγόμενα φρούτα και λαχανικά.
• Συμμετοχή της εταιρείας σε χρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Επιστημονικός υπεύθυνος του εργαστηρίου Φυσιολογίας & Θρέψης Φυτών του Τμήματος Γεωπονίας, είναι ο Καθηγητής Γιώργος Σαλάχας, με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στην φυσιολογία και τις διαδικασίες θρέψης και λίπανσης των φυτών στις συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες, καθώς και στις τεχνολογίες καλλιέργειας εκτός εδάφους (υδροπονία και αεροπονία).

“Τη λύση την είδαμε στις δικές μας καλλιέργειες”

Ο Δημήτρης Γεωργούλιας, ένας “ανήσυχος” αγρότης, εμπνεύστηκε το κομπόστ υψηλής ποιότητας πρώτα από τη δική του καλλιέργεια και έφτασε μέσα από την επιστημονική αναζήτηση στη δημιουργία της Geosolution.

“Η ιδέα προέκυψε μέσα από την αναζήτηση λύσεων και εγώ ως αγρότης στις καλλιέργειές μου. Παλιότερα έκανα και καυσόξυλα. Το πριονίδι που έμενε το σκόρπισα στο χωράφι μου. Στο καλαμπόκι που είχα ρίξει το πριονίδι, είδα διαφορά στην απόδοση. Ρώτησα τους γεωπόνους και έτσι έμαθα για τις ευεργετικές ιδιότητες των οργανικών ουσιών. Άρχισα από το 2002 την αναζήτηση και έτσι φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη. Είδα την απόδοση και τη διαφορά στις δικές μας καλλιέργειες και προχώρησα”.

geosolution 1

Αυτό που προσφέρει η Geosolution είναι ένα “διπλό καλό” για την περιοχή. Πρώτον η εταιρία συγκεντρώνει τα οργανικά απόβλητα, τα υπολείμματα καλλιεργειών που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή σε πολύ μεγάλες ποσότητες και επιστρέφει και πάλι στη γη ένα εμπλουτισμένο και “καθαρό” προϊόν, ξεκινώντας έναν ωφέλιμο κύκλο.

“Οι προμηθευτές μας είναι και πελάτες μας. Συλλέγουμε την πρώτη ύλη, τα οργανικά απόβλητα που διαθέτουν από τις καλλιέργειες τους, τα μεταφέρουμε εδώ, μετατρέπονται σε οργανικό λίπασμα και επιστρέφουν πάλι στις καλλιέργειες στα χωράφια. Αυτός ο κύκλος συμβάλει στην αλλαγή της νοοτροπίας στην αντιμετώπιση του περιβάλλοντος. Το τελικό προϊόν είναι όσο πιο “καθαρό” γίνεται. Η επεξεργασία που κάνουμε εδώ αφήνει έξω τα φυτοφάρμακα από το υπόλλειμμα που παραλαμβάνουμε και επεξεργαζόμαστε. Γίνονται αναλύσεις συνέχεια, υπάρχουν πιστοποιήσεις και “BIO” και το προϊόν που παράγουμε είναι ότι καλύτερο. Είναι ένας βιώσιμος κύκλος στο περιβάλλον και όλοι βγαίνουμε κερδισμένοι από αυτή τη διαδικασία” μας είπε ο κ. Γεωργούλιας.

Η αλλαγή της νοοτροπίας για την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος σίγουρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. “Καθημερινά κερδίζουμε όλο και περισσότερο τους παραγωγούς, με δοκιμές που βλέπουν την απόδοση του προϊόντος και έτσι συνεχίζουν. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε άλλο το περιβάλλον. Η Ηλεία είναι ο πιο επιβαρυμένος νομός σε νιτρικά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν προσέχουμε το περιβάλλον στην Ηλεία. Ζούμε από το περιβάλλον και δεν το προσέχουμε. Είναι ένας κύκλος και οφείλουμε να τον διαφυλάξουμε για εμάς και τα παιδιά μας” σημείωσε ο δημιουργός της Geosolution.

“Η χρήση του κομπόστ, μειώνει το κόστος της καλλιέργειας για τον αγρότη. Εμείς κάνουμε την περισυλλογή των υπολειμμάτων, κάνουμε την επεξεργασία και παραδίδουμε το προϊόν μας στο χωράφι” επισήμανε ο κ. Γεωργούλιας.

Ο Δημήτρης Γεωργούλιας έχοντας στο πλευρό του την σύζυγό του Πανωραία Ρουμελιώτη, έχουν κάνει μια κίνηση που θα πρέπει να βρει πολλούς μιμητές για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον, προσφέροντας “πράσινες λύσεις”. Ο ίδιος μας είπε ότι “μακάρι να υπάρξουν και άλλοι που θα ακολουθήσουν το δικό μας παράδειγμα για να προστατέψουμε τον τόπο μας και το περιβάλλον”…

GEOSOLUTION
Εφύρα Ηλείας, περιοχή Μαύρη Λίμνα
Δημήτρης Γεωργούλιας 6936981984
Πανωραία Ρουμελιώτη 6978498375 
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

geosolution 7

Περισσότερα από την κατηγορία

COPYRIGHT © 2016 ILIALIVE.GR

wkndrelogo

D318F270 1C22 4202 80DF B4E52E7916A0